Carieră

Filiala Olt - Șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Olt din Str. Păcii  nr. 3, loc. Slatina, jud. Olt, în vederea ocupării unui post de șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

 

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilități excelente de organizare, prioritizare și comunicare;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență și disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

 

Concursul se desfășoară la sediul Filialei CECCAR Olt din Str. Păcii  nr. 3, loc. Slatina , jud. Olt după cum urmează:

- dosarele de înscriere se vor depune până la data 14.02.2022, ora 16.00, la sediul Filialei CECCAR Olt;

- proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc in data de 15.02.2022, ora 11.00, la sediul Filialei Olt;

- comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea mențiunii «admis» sau «respins» prin afișare la sediul Filialei CECCAR Olt.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate ;
 4. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății).

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continuă a profesioniștilor contabili.

 

 

248411640_1212187095937935_4669876489182416291_n-300×210