Examen de aptitudini sesiune extraordinara 03 – 05 decembrie 2021

In perioada 03 – 05 decembrie 2021, va fi organizată o nouă sesiune extraordinară a examenului de aptitudini.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

 • b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 • c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 • d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
 • e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 • f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 • g) două fotografii tip C.I.;
 • h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;
 • i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 • j) acordul GDPR, conform anexei
 • k) acord inregistrare audio-video, conform anexei
 • Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 19 noiembrie 2021.                             Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 611/01/06.04.2021, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în cursul anului 2021 vor beneficia pentru sesiunea 03- 05 decembrie 2021 de taxe reduse, după cum urmează: 

  Pentru categoria expert contabil:

  1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
  2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

  Pentru categoria contabil autorizat:

  1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

   

  Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune, ordinară sau extraordinară, din cadrul aceluiași an calendaristic.

  In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen.

   

  Candidat categoria Expert contabil Ziua de organizare a probelor de examen Pondere in nota finala % Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
  Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
        3 ore Fiscalitate 80% Fiscalitate

  Fiscalitate avansată

  Drept 10% Dreptul afacerilor

  Dreptul muncii

  Expertiză contabilă 10% Expertiză contabilă
  Sâmbătă – 04 decembrie 2021, Proba 2
        3 ore Contabilitate 90% Contabilitate şi raportare financiară,

  Contabilitate managerială

  Standarde Financiare de Raportare Financiara

  Contabilitatea altor tipuri de entitati

  Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

  Etica 10% Etica anul I, II, III
  Duminică – 05 decembrie 2021, Proba 3
        3 ore Control intern, audit și asigurare 40% Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

  Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

  Management, analiză și evaluarea afacerii 60% Finanţe şi management financiar

  Managementul performanţei

  Evaluarea afacerii/întreprinderii

   
  Candidat categoria Contabil autorizat Ziua de organizare a probelor de examen Pondere in nota finala % Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
  Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
   

  3 ore

  Fiscalitate 80% Fiscalitate
  Drept 10% Dreptul afacerilor

  Dreptul muncii

  Analiza financiară a afacerii/întreprinderii 10% Finanţe şi management financiar

  Managementul performanţei

  Sâmbătă – 04 decembrie, Proba 2
       3 ore Contabilitate 90% Contabilitate şi raportare financiară,

  Contabilitate managerială

  Standarde Financiare de Raportare Financiara

  Contabilitatea altor tipuri de entitati

  Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

   

  Etica

   

  10% Etica anul I, II, III
15-iunie-nbspnoul-termen-pentru-obtinerea-certificatului-de-situatie-s8072

Leave your comment